Uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja objavljeni su 08.09.2022 na www.roosvaaj.rs

I. PRIMENA OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA

1. U slučaju pristupa i/ili korišćenja domena www.roosvaaj.rs i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: "web servis") te pripadajućeg sadržaja (primeri: tekst, fotografije, audiovizuelna i muzička dela), aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korišćenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korišćenje i upotrebu web servisa u skladu s ovim Opštim uslovima korišćenja (dalje u tekstu: "Uslovi), a regulisanje svih pravnih odnosa koji proizilaze ili mogu proizilaziti iz korišćenja/upotrebe web servisa vrši se u skladu s ovim Uslovima.

2. WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD drži pravo promene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisu WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD drži pravo da delimično ili u potpunosti ograniči pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uslova.

3. Korišćenjem sadržaja web servisa korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz takvog korišćenja stoga se obavezuje da koristi sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

4. Ovi Opšti uslovi korišćenja su važeći od trenutka njihove objave. RoosVaaj zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku stoga neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA

5. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smeju se reprodukovati, distributirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uslovima.

6. Sadržaj, vizuelni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu sa odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu stoga Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno menjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorišćavati sadržaj, vizuelni identitet, aplikacije i sofver web servisa, osim isključivo kada je takva mogućnost predviđena ovim Uslovima ili je rezultat prethodnog odobrenja WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD Nije dopušteno reprodukovanje, distribuiranje stoga komuniciranje sa javnosti novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, gospodarskim ili verskim pitanjima objavljenim u elektronskoj publikaciji osim isključivo ukoliko se isto vrši isključivo pod sledećim (kumulativnim) uslovima:

  • Preneseni sadržaj ne sme biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom delu ili na više measta uz obavezu poštovanja integriteta izvornog sadržaja.
  • Podaci o izvoru/poreklu i/ili autoru sadržaja ne smeju objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju,
  • U slučaju prenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojiće se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u posebnom prozoru web pretraživača, na domenu izdavača izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajaće izdvojeni tekst: "Ovde pročitajte izvorni tekst" povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u posebnom prozoru web pretraživača, na domenu izdavača izvora.
  • Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu celovitost, stoga u skladu sa tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno menjati izvornu smisao i celovitost (na primer temeljem uredničkog skraćivanja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izdavača), kako bi se izbegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porekla informacije stoga utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.
  • Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog izdavača predstavljao prvu obradu teme.

7. Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Skladištenje ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu upotrebu izričito je zabranjena. Posebno je zabranjeno korišćenje web servisa na način na koji se pristup istom može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđeg domena, portala ili stranice.

8. Nositelj svih prava iskorišćavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera, u kojem slučaju WOW PRODUKCIJA ne odgovara za kašnjenja, netačnosti, greške stoga eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlašćenom i/ili nepravilnom upotrebom i/ili zloupotrebom web servisa od strane korisnika.

9. U slučaju neovlašćenog, nedopuštenog i/ili protivzakonitog korišćenja bilo kog sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizuelna i muzička dela) web servisa, pridržava pravo da traži naknadu celokupne štete stoga da pokrene građanski i kazneni postupak pred nadležmim sudovima.

10. Korišćenje usluga web servisa odobrava se punoltetnim osobama. Upotreba i korišćenje web servisa od strane dece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili staratelja i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obaveze nastale takvim korišćenjem, a WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD ne odgovara za eventualne posledice takvog korišćenja.

III. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

11. Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primeri: komentari, forumske poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računarski kodovi i aplikacije) koje je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD podložan upotrebi i slobodnom korišćenju/iskorišćavanju od strane WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti delimično ili u celosti, modifikovati, objaviti i/ili preneti na bilo koji način i u bilo kom formatu uključivo i tzv. "RSS feed" a sve u skladu s ovim Uslovima.

12. Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikovo prihvatanje ponude WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD, a za sklapanje pravnog posla prema uslovima sadržanim u ovim Uslovima, a predmet kog pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prenos prava na istom, a u korist WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD.

13. Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizovana ili putem ovlašćene osobe WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD), a kao i svaka dostava WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatanjem ponude WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD Ponuda WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD, a odnosi se na sve punoletne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa i štampanih medija, na određeni vremenski rok, a čiji sadržaj korisnik prethodno dostavi WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD-u ili ga samostalno objavi/napiše ili prenese putem web servisa, a WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD u tom slučaju stiče pravo da taj sadržaj koristi bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili propisana za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, posebno na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, obaveštava javnost, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emituje ili prilagođava/reprodukuje putem "streaminga, "downloadinga", "broadcasta", "thumbnaila" ili putem bilo kog drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvatanja korisnik i WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD sklopili pravni posao prema uslovima iz ove tačke.

14. WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu sa uređivačkom politikom, na primeren način. Pod sadržajem kreiranim od strane korisnika podrazumevaju se posebno: komentari, forumske poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature stoga audiovizuelni sadržaj.

15. Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD stoga da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD stiče na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba sa osnova naknade štete prema WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD koji su po bilo kom osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje da preuzme sve radnje da spreči ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), stoga se obavezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj veri i nije imao razloga da sumnja da korisniku ne pripadaju prava na sadržaj.

16. Korisnik izričito prihvata pravila komentarisanja utvrđena ovim Uslovima a vezano za svako korišćenje i/ili upotrebu bilo kog sadržaja web servisa, objavu sadržaja stoga objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web servis, stoga nije dopušteno: 

Pravila komentarisanja

1. Direktno pretiti korisnicima, novinarima, administratorima ili subjektima članaka, koje mogu rezultovati i kaznenim gonjenjem.

2. Vređanje, omalovažavanje i napad na temelju nacionalne, rasne, polne ili verske pripadnosti, govor mržnje stoga propagiranje nasilja.

3. Prikupljanje i objavljivanje ličnih podataka, upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, nepristojnog, nametljivog ili nezakonitog karaktera stoga korišćenje prostačkog ili uvredljivog nadimka stoga nadimka u kom je sadržano ime i prezime drugih osoba.

4. Objavljivanje lažnih informacija sa ciljem zavaravanja ili klevete, stoga "trollanje" - namerno provociranje drugih komentatora.

5. Oglašavanje, netematski sadržaj, spam, kršenje autorskih prava, citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu.

6. Upotreba psovki, osim u slučaju kada se koriste kao stilski izraz, odnosno nisu nekome direktno upućene.

7. Pisanje bilo kojim drugim jezikom osim srpskog ili pismom osim latinice i ćirilice i pisanje isključivo velikim slovima.

8. Vređanje ostalih korisnika i njihovih komentara, autora članaka, te direktnih ili indirektnih subjekata članaka stoga prozivanje administratora ili polemisanje sa administratorom na bilo koji način (prijave neprimerenih komentara možete poslati na e-mail adresu: kontakt@roosvaaj.rs)
 

17. Nije dozvoljeno preteće ili nametljivo ponašanje, namerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskiriminira, vređa druge naročito na bazi pola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.

18. Korisnik je lično odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD ne može kontrolisati i/ili ponovo ispitati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.

19. WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD zadržava pravo da ukloni, premesti i/ili uredi svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj proceni predstavlja kršenje ovih Uslova i pravila komentarisanja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uslova, RoosVaaj zadržava pravo da izbriše korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

20. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obavezan da odabere naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu lozinku stoga dostaviti valjanu e-mail adresu, a sve temeljem odvojenog i informisanog pristanka na Pravila privatnosti. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korišćenje ili upotreba tuđih podataka. Pri kreiranju korisničkog računa nije dozvoljena upotreba neprimerenih korisničkih imena. Svaki korisnik ima pravo da otvori jedan korisnički račun, osim ako mu WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD. ne dozvoli otvaranje novog.

21. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno saopštavanje podataka o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obavezan da čuva podatke o svojoj sigurnosnoj lozinki i korisničkom računu. Nije dozvoljena upotreba tuđe registracije ili korisničkog računa.

22. Za kršenje odrebi Uslova iz ovog poglavlja, WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD zadržava pravo, prema slobodnoj proceni, da ugasi registraciju ili korisnički račun korisnika, bez prethodne najave i obaveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

V. PRIMANJE OBAVEŠTENJA

23. Korisnici koji su članovi on line zajednice na portalu RoosVaaj primaju obaveštenja i poruke kroz svoj korisnički interfejs.

24. Članovi online zajednice međusobno mogu jedni drugima slati privatne poruke. Preduslov za to je da se međusobno prate. Administratori takve poruke ne čitaju niti sankcionišu njihov sadržaj stoga WoW PRODUKCIJA DOO BEOGRAD za njega ni na koji način ne odgovara. Ako korisnik ne želi više da prima privatne poruke od drugog korisnika, može ga blokirati.

VI. OPŠTE

25. Ovi Uslovi tumače se i primenjuju u skladu sa pravom Republike Srbije, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Beogradu.